0517 20 10 23

Condicions

BBZ / TCN CONDICIONS GENERALS (versió 2010)

Article 1. Definicions En aquestes Condicions generals, s'apliquen les definicions següents:
a) El transportista: persona física o jurídica que tingui dret a concloure un o més acords amb el client regulats en aquestes condicions.
b. El client: persona física o jurídica que té dret a concloure un o més acords regulats en aquestes condicions amb el transportista.
c. L'acord: tots els acords entre el transportista i el client que es regulen en aquestes condicions.
d. El convidat: qualsevol tercer que sigui admès a la nau per part del transportista sobre la base de l'acord signat pel client.
e. El viatge: tota la navegació i la permanència a bord del vaixell durant el període especificat en el conveni.
f. L’equipatge: equipatge que un client i / o convidat pugui transportar d'una sola vegada; que consisteix en maletes, bosses, bosses i / o motxilles.
g. El vaixell: el vaixell que es menciona com a tal en el conveni.
h. El preu: el preu que s'esmenta com a tal en el contracte.
i. El capità: la persona que controla la nau.

Article 2. Aplicabilitat
2.1 Aquests termes i condicions s'apliquen a tots els acords, incloses les ofertes relatives a la formació d'aquest acord, que el transportista conclou amb el client pel que fa als serveis de transport i / o càtering i tot allò relacionat en el sentit més ampli de la paraula, llevat que s'indiqui explícitament el contrari determinat.

2.2 Aquestes condicions també s'apliquen entre el transportista i el client. El client es compromet a fer-ho i indemnitza el transportista de totes les reclamacions que el convidat i / o qualsevol altra persona faci cap al transportista en la mesura que la responsabilitat del transportista quedés exclosa si el client va fer aquesta reclamació contra el transportista.

2.3 Aquests termes i condicions també s'apliquen a totes les persones físiques i jurídiques que el transportista, en el sentit més ampli de la paraula, utilitza o ha utilitzat per concloure i / o realitzar l'acord.

2.4 Aquests termes i condicions s'apliquen a l’exclusió i al rebuig explícit de tots els altres termes i condicions de qui ve, excepte quan s’acordés explícitament una altra cosa per escrit.

2.5 Els canvis i / o addicions individuals s'han de registrar per escrit.

2.6 Aquestes condicions es poden traduir de la llengua holandesa a una llengua estrangera. En el cas de possibles diferències en els textos que resultin d'aquesta traducció, preval el text holandès.

Article 3. L'oferta / cotització
L’oferta general de 3.1A de l’operador en forma de fulletons, anuncis i llocs web, entre altres coses, no té cap obligació i pot ser revocada per l’operador si és necessari. La revocació s'ha de fer tan aviat com sigui possible, però com a molt tard, en el termini de dos dies hàbils després de l’acceptació pel client.

3.2 L'operador emet una oferta individual per escrit o per via electrònica, amb una data. Aquesta oferta indica clarament si es tracta d’una oferta no vinculant o irrevocable, inclòs el termini.

L’oferta indica: a. La suma total del viatge i el percentatge que s’ha de pagar amb antelació; b. el mètode de pagament; c. el nombre màxim de convidats per vaixell; d. el lloc, data i hora de l’embarcament i el desembarcament; La primera oferta s’acompanya d’una còpia d’aquests termes i condicions.

Article 4. L'acord
4.1 L'acord es conclou, excepte en el cas de la retirada a què es refereix l'article 3.1, per l'acceptació per part del client de l'oferta. El transportista enviarà una confirmació escrita o electrònica al client després de la conclusió del contracte.

4.2 El client proporciona al transportista abans o al màxim abans de la sortida amb tota la informació sobre ell i els convidats que ha registrat.

Artikel 5. Anul·lació
5.1 Si el client desitja cancel·lar el contracte, haurà d'informar el transportista del més aviat possible per escrit, per carta. Es considera la data de recepció per part del transportista com a data de finalització.

5.2 En cas de cancel·lació, el client ha de pagar una compensació fixa al transportista.

Compensació de vaixells: 15% en cas de cancel·lació fins a 6 mesos abans de la sortida; 20% en cas de cancel·lació fins a 5 mesos abans de la sortida; 30% en cas de cancel·lació fins a 4 mesos abans de la sortida; 40% en cas de cancel·lació fins a 3 mesos abans de la sortida; 50% en cas de cancel·lació fins a 2 mesos abans de la sortida; 75% en cas de cancel·lació fins a 1 mes abans de la sortida; 90% en cas de cancel·lació fins i tot inclòs 1 dia abans de la sortida; 100% en cas de cancel·lació el dia de la sortida.

Indemnització per càtering i altres serveis: 15% en cas de cancel·lació fins a 2 mesos abans de la sortida; 25% en cas de cancel·lació fins a 1 mes abans de la sortida; 50% en cas de cancel·lació fins a 2 setmanes abans de la sortida; 75% en cas de cancel·lació fins a 1 setmanes abans de la sortida; 95% en cas de cancel·lació fins i tot inclòs 1 el dia anterior a la sortida; 100% en cas de cancel·lació el dia de la sortida.

Si el dany que sofreix el transportista com a conseqüència de la cancel·lació supera en més de les quantitats fixes esmentades per sobre de 15%, el transportista també té dret a cobrar aquests costos addicionals al client.

5.3 En cas de cancel·lació, el client pot sol·licitar al transportista que substitueixi un tercer. En cas que el transportista estigui d'acord amb una substitució, el client només ha de pagar una quantitat de 150,00 €.

Article 6. Suspensió i terminació
6.1 Si una de les parts no compleix la seva obligació d'acord amb el contracte, l'altra part té dret a suspendre l'obligació contrària, llevat que el defecte no justifiqui la suspensió per la seva naturalesa especial o per la seva importància limitada.

6.2 Si una de les parts no compleix la seva obligació d'acord amb el contracte, l'altra part té dret a rescindir el contracte, llevat que el defecte no justifiqui la resolució per la seva naturalesa especial o per la seva importància limitada.

6.3 L'operador té el dret de rescindir o rescindir l'acord amb efecte immediat en qualsevol moment en cas que: - el client no, aquesta suspensió del pagament es concedeixi, es parli de reestructuració del deute o es fa sota tutela; - El client no compleix les seves obligacions derivades del contracte en els dies hàbils 5 després de rebre una notificació per escrit per defecte. - Hi ha una situació com es va esmentar a l’article 11, 2 i 3. - El vaixell en qüestió no està disponible a causa de circumstàncies imprevistes i, tot i que el transportista fa un esforç suficient, no és possible oferir un altre vaixell comparable.

6.4 La cancel·lació o la dissolució s'ha de fer per escrit, indicant els motius pels quals es basa. Es considera que l’acord ha estat rescindit extrajudicialment després que el client hagi rebut la carta de cancel·lació, però, en tot cas, 5 dies després d’enviar la carta de cancel·lació.

6.5 Si la causa de la cancel·lació o la dissolució es pot atribuir al client, el dany que se'n derivarà serà a càrrec del client.

Article 7. Els canvis de preu i preu
7.1 A menys que es convingui el contrari, el preu no inclou les tarifes de ports, ponts, bloqueig i control, així com impostos locals i altres impostos, com ara l'impost turístic i els costos del combustible. Aquests costos han de ser pagats pel client a bord.

7.2 Els canvis en impostos, impostos i taxes fiscals similars es cobren en tot moment.

7.3 L'operador cobra un augment dels preus, ja que afecta el preu acordat, si es produeix després de la conclusió de l'acord.

7.4 Si, com a conseqüència d'un augment dels preus a què es refereix el paràgraf anterior, el preu augmenta més que 15%, el client té dret a rescindir el contracte o cancel·lar el contracte.

Article 8. Pagament 8.1 El pagament es fa en efectiu a la reserva, llevat que s'acordi el contrari. El pagament en efectiu també inclou l’abonament de l’import degut a un compte bancari especificat per l’operador o mitjançant pagament electrònic reconegut pels bancs. Es considera que la data del valor indicada a les declaracions del banc / gir del transportista és el dia del pagament.

8.2 Si el pagament en quotes s'ha acordat, el client haurà de pagar segons les quotes i percentatges establerts al contracte.

Article 9. Pagament tardà
9.1 El client està predeterminat des de l'expiració de la data de pagament. El transportista envia un recordatori de pagament després de l’expiració d’aquesta data i dóna al client l’oportunitat de pagar en dies laborables 5 després de rebre aquest recordatori de pagament.

9.2 Si el recordatori del pagament encara no ha estat pagat, el transportista té dret a cobrar interessos des de l'expiració de la data de pagament. Aquest interès és igual a l’interès legal més el 3% anual sobre l’import degut.

9.3 Si el client, després de ser convocat, no paga l'import degut, el transportista té dret a augmentar aquesta quantitat amb els costos de recollida. Aquests costos de recollida inclouen costos judicials i extrajudicials. Els costos extrajudicials es fixen en: 15% sobre el primer 2.500,00 € de la reclamació amb un mínim de 40,00 €; 10% en els següents 2.500,00 € de la reclamació; 5% en els següents 5.000,00 € de la reclamació: 1% sobre els següents 15.000,00 € de la reclamació a menys que el client pugui demostrar que el transportista pateix menys danys.

9.4 Les queixes sobre factures, preferiblement per escrit i descrites i explicades correctament, s'han de presentar al transportista en un termini raonable després de rebre la factura corresponent.

Article 10. Obligacions del transportista
10.1 El transportista farà tot el possible per dur a terme el creuer al millor dels seus coneixements i habilitats i d'acord amb les normes de bona feina.

10.2 L'operador garanteix que el vaixell i la tripulació compleixen els requisits legals del país on es troba registrat el vaixell.

10.3 La ruta d’enviament la determina l’operador i / o el capità en consulta amb el client tret que s’acordi el contrari per endavant.

10.4 En tot moment, el transportista i / o el capità estan autoritzats a canviar el creuer per motius nàutics. També inclouen canviar el lloc de sortida i / o el lloc d’arribada i / o no sortir. Els motius nàutics inclouen les condicions meteorològiques, la marea, el bloqueig de les vies fluvials i l’estat del vaixell.

10.5 En els casos esmentats al paràgraf anterior, el transportista i / o el comandant intentaran arribar a una solució diferent en consulta amb el client. Els costos addicionals, en la mesura que siguin raonables, seran a càrrec del client. El transportista i / o el comandant decideix si la solució escollida es pot implementar raonablement.

Article 11. Obligacions client (i convidats)

11.1 Al final del viatge, el client haurà de lliurar el vaixell net i amb un inventari complet en les mateixes condicions que es trobava en el moment de l'embarcament, llevat que s'acordés el contrari.

11.2 El client i els clients han de complir els estàndards legals i de decència durant el creuer.

11.3 Les instruccions donades pel transportista i / o el capità i / o altres membres de la tripulació en interès de l’ordre i la seguretat s’han de seguir estrictament.

11.4 Si, segons l'opinió del transportista i / o el capità, el client i / o els convidats no compleixen les disposicions del paràgraf 2 i 3, el transportista i / o el capità tenen dret a rescindir l'acord immediatament i / o el client i / o o denegar l'accés als hostes al vaixell immediatament, tret que el defecte, per la seva naturalesa especial o la seva importància limitada, no justifiqui la dissolució.

11.5 El client i els hostes no tenen permís per portar a bord altres articles que no siguin l'equipatge, tret que el transportista i / o el capità hagin concedit un permís explícit.

11.6 No es permet al client ni als hostes tenir animals (mascotes) a bord, llevat que el transportista i / o el capità hagin concedit prèviament un permís explícit.

11.7 El client i els hostes no poden portar ni tenir materials o objectes a bord que puguin posar en perill la salut, el benestar i / o la seguretat de si mateixos o d'altres persones. Això inclou, en qualsevol cas: substàncies perilloses, explosius, substàncies radioactives i / o tòxiques, contraban, armes, municions i narcòtics.

11.8 El dia d'arribada, el client ha de proporcionar al capità una llista dels noms dels convidats.

Article 12. Força Major

S'entén 12.1 Força major qualsevol circumstància imprevisible com a conseqüència de la qual cosa l'execució del contracte es retarda o impedeix, en la mesura que aquesta circumstància no pugui ser evitada pel transportista i no siguin pel seu compte per la llei, l'acord o les opinions socials. ha de venir.

12.2 Força major també s'entén per danys a la nau com a conseqüència dels quals el vaixell ja no es pot utilitzar per a la finalitat acordada i el dany no es pot atribuir a circumstàncies que el transportista podria o hauria d'haver previst o hauria d'haver previst.

12.3 Després de la finalització del contracte per causa de força major, el transportista té dret al reemborsament de les despeses en què hagi incorregut en la mesura que s’hagin incorregut abans que s’esperava que la situació de força major comportés la finalització del contracte i en la mesura que el client es beneficiés del treball. és.

Article 13. Responsabilitat del transportista

13.1 El transportista no es fa responsable dels danys causats per la mort o lesions i / o per articles en la mesura que sigui causat per una circumstància que un transportista acurat no hauria pogut evitar i en la mesura que el transportista no pogués evitar les conseqüències. El transportista és responsable de la solidesa i del bon funcionament del vaixell com a mitjà de transport. Es sospita que un portador acurat no hauria pogut evitar les circumstàncies següents: foc; explosió; calor; fred; aparició de rosegadors o paràsits; deteriorament; fuites; fondre; ignició i corrosió.

13.2 La responsabilitat del transportista es limita, excepte en casos de imprudència intencionada o deliberada, a la quantitat determinada per AMvB sobre la base de l'article 8: 518 BW i 8: 983 BW.

13.3 La indemnització que el transportista es pugui deure per incompliment de l’obligació que se li imposa en virtut de l’article 10 es limita al preu acordat per al lloguer de la nau.

13.4 Si el transportista demostra que el client i / o la culpa o la negligència del client van causar el dany o li van contribuir, la responsabilitat del transportista es cancel·la totalment o parcialment.

13.5 El transportista no es fa responsable dels danys causats pel retard, la desviació de l’hora acordada i / o de l’hora final o la prestació d’un vaixell de substitució perquè l’embarcació acordada no està disponible a causa de circumstàncies imprevistes.

Article 14. Responsabilitat del client (i dels hostes) El client és responsable dels danys causats per ell o pels hostes que romanguin a bord del vaixell a la seva invitació, tret que el dany es pugui atribuir a les accions o omissions del transportista.

Artikel 15. Klachten

15.1 Les queixes sobre l'aplicació del contracte s'han de descriure completament i clarament i presentar-les al transportista i / o capità després que el client hagi descobert o hagi pogut descobrir els defectes.

15.2 Les queixes sobre les factures s'han de presentar, si és possible, per escrit i explicades adequadament al transportista i / o al comandant dins dels dies hàbils 10 després de rebre la factura corresponent.

15.3 Les conseqüències de no presentar una queixa a temps seran a càrrec del client.

Article 16. Controvèrsies Totes les disputes relacionades amb aquest acord es regeixen per la legislació holandesa. Només el tribunal del districte on el transportista té la seva oficina està autoritzat a conèixer aquestes disputes. El client té dret a oposar-se a l'elecció del fòrum en el termini d'un mes des que el transportista hagi invocat la selecció del fòrum i optar per la solució de la disputa pel tribunal competent segons la llei.